Hej, Från att tidigare varit förskonade från råttor, har Fiskhamnen nu börjat få problem med att råttorna sprider sig även här. Det kräver åtgärder både från fastighetsägare men också att ni som bedriver verksamhet håller rent och snyggt på kajer och markytor för att råttorna inte ska trivas. Higab och Göteborgs Fiskauktionsförening har tagit fram en folder som vänder sig till företagen i hamnen. Det är mycket viktigt att ni informerar era anställda om hur vi tillsammans kan komma till rätta med problemet. Skriv ut bifogad folder och dela ut till alla medarbetare hos er. Avsätt gärna tid på era personalmöten då ni tillsammans går igenom foldern och pratar om den. Stort tack för att ni hjälper till att hålla Fiskhamnen rent och snygg och fritt från råttor t!!

Med vänlig hälsning Maria Högberg, Higab

 

Håll råttorna borta! Information från fastighetsägarna i Fiskhamnen

Fiskhamnen har på sistone haft problem med förekomst av råttor. Det är viktigt att vi håller dessa skadedjur borta då vi hanterar livsmedel i hamnen och råttorna sprider smitta via sin urin och avföring. De gnager även sönder elledningar och isolering.

Råttorna söker sig till ställen där det finns mat och skydd. För att råttbekämpningen ska bli effektiv behöver alla vi som finns i Fiskhamnen hjälpas åt.

En råtta tar sig in genom ett 20 mm litet hål vilket motsvarar diametern på en enkrona.

Det här gör vi som fastighetsägare:

  • Besiktning och tätning av fastigheter och ledningar. • Kartläggning av in- och utlopp till fastigheterna för att se var och hur råttor tar sig in. • Installation av fällor i anslutning till vatten- och avlopps- ledningar. • Vid behov anlitas jägare för avskjutning av råttor.

Det här kan verksamheterna i Fiskhamnen göra:

  • Var noga med att omhänderta fiskrens och annat avfall från livsmedelsberedning. • Rengör/töm silarna i avloppsbrunnarna i berednings- lokalerna, gärna två gånger/dag. Vid avspolning av golv se till att inte rester hamnar utomhus utan torka upp direkt. • Ställ inte ut otäckta lådor med fisk, skaldjur eller andra livsmedel utomhus. • Håll rent på kajen. Tomlådor och skräp som samlas där blir tillhåll för råttor. • Släng inga fiskrester eller is i älven. Då isen innehåller fiskrester får den inte heller lämnas vid älvkanten utan ska deponeras.

Genom ovanstående insatser håller vi inte bara råttorna borta utan även andra skadedjur som fiskmåsar.

Har du frågor eller synpunkter kring rått-/skadedjursbekämpning? Kontakta din fastighetsägare.

Du hittar mer information om råttor och råttbekämpning på anticimex.com