DAGORDNING

GÖTEBORGS FISKHANDLAREFÖRENING,
GÖTEBORGS FISKHANDLARES EKONOMISKA FÖRENING

SVENSKA FISKHANDELSFÖRBUNDET

ÅRSMÖTET 2019.

 

1. Årsmötets öppnande
2. Val av ordförande för Årsmötet
3. Val av sekreterare för Årsmötet
4. Antal av de närvarande- Närvarolista
5. Godkännande av kallelse
6. Godkännande av dagordning
7. Val av 2 just.män att jämte ordförande justera protokollet
8. Föregående Föreningsmötes protokoll (Höstmötet)
9. Verksamhetsberättelse
10. Ekonomisk berättelse
11. Revisorernas berättelse
12. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
13. Val av ordförande för tiden till Årsmötet 2020
14. Beslut om styrelsens storlek
15. Val av ordinarie ledamöter
16. Val av suppleanter
17. Val av revisor och revisorsuppleant
18. Val av klubbmästare
19. Fastställande av årsavgifter för aktiva – passiva medlemmar 2020.
20. Nya medlemmar från Höstmöte 2018 till Årsmöte 2018.
21. Rapporter
– Göteborgs Fiskauktionsförening
-Rens-/spolhallen

-FR-Fiskbranschens Riksförbund
22. Övriga frågor
-Motioner

-Hemsidan

-Övrigt
23. Avslutning